ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
& Συνεργατών Δικηγορικό Γραφείο
επιστροφή στην αρχική σελίδα
στοιχεία επικοινωνίας site map σχετικά sites email


To Σύνταγμα της Ελλάδας αποτελεί τον θεμελιώδη «νόμο» του Ελληνικού κράτους. Ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό κατά το δημοψήφισμα του 1975 και αναθεωρήθηκε από τότε δύο φορές. Την μία φορά το 1986 και πρόσφατα το 2001. Αποτελείται συνολικά από τέσσσερα μέρη. Το κάθε μέρος υποδιαιρείται σε τμήματα, κεφάλαια και το όλο κείμενο κωδικοποιείται σε άρθρα. Το πολίτευμα της Ελλάδας σύμφωνα με το Σύνταγμα της είναι Προεδρευομένη Δημοκρατία.

Στο πρώτο μέρος υπάρχουν οι βασικές διατάξεις.Το μέρος αυτό χωρίζεται σε δύο τμήματα και σε επιμέρους κεφάλαια. Στα τμήματα αυτά περιλαμβάνεται η βασική μορφή του πολιτεύματος και η σχέση κράτους και πολιτείας.

Στο δεύτερο μέρος και τρίτο μέρος, το οποίο με την σειρά του υποδιαιρείται σε τμήματα και κεφάλαια, αναφέρεται στην κατοχύρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιώματων των πολιτών, στις προσωπικές ελευθερίες, στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, της εργασίας, στην ελευθερία του τύπου κ.λ.π. Στο δεύτερο και τρίτο τμήμα ρυθμίζεται ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο τρόπος ανάδειξης και συγκρότησης της Βουλής και των βουλευτών, η οργάνωση και η λειτουργία της Βουλής, η νομοθετική λειτουργία της καθώς και η φορολογική και δημοσιονομική διαχείριση του κράτους. Στο τέταρτο τμήμα ορίζεται η συγκρότηση και η αποστολή της κυβέρνησης και η σχέση της με την Βουλή και τους Βουλευτές.

Στο πεμπτο τμήμα το οποίο αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα του Ελληνικού Συντάγματος κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας καθώς και η οργάνωση και η δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Στο έκτο τμήμα καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διοίκησης.

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος περιέχονται οι ειδικές και μεταβατικές διατάξεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 110 του τμήματος αυτού στο οποίο αναφέρεται ο τρόπος αναθεώρησης του. Στο άρθρο αυτό υπάρχει ρητή αναφορά ότι τα άρθρα που αναφέρονται στο πολίτευμα της Ελλάδος (Προεδρευομένη Δημοκρατία), τον σεβασμό στην προστασία και την αξία του ανθρώπου, την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, δεν αναθεωρούνται.

οι σελίδες μας
προφίλ του
δικηγορικού γραφείου
προφίλ του δικηγορικού γραφείου
το Ελληνικό
δικαστικό σύστημα
το Ελληνικό δικαστικό σύστημα
το σύνταγμα της
Ελλάδας
το σύνταγμα της Ελλάδας
νομικές πληροφορίες νομικές πληροφορίες
ακίνητα στην Ελλάδα ακίνητα στην Ελλάδα